Ofline
43870 days on xHamster
85458M profile views
66257K subscribers
93879 comments left

Pagbabago sa pagdating ng mga kastila

Ang Maynila ang naging sentro ng aktibidad ng mga kastila tulad ng sibil, militar at relihiyosong mga okasyon.

Noong 1571, naitayo na ni Lopez de Legaspi ang Spanish city of Manila sa lugar na dating okupado ng mga Moro na kanyang nasakop isang taon bago ang 1571.

Ang kita ng kolonya ay nanggagaling sa mga kalakalan.

Ang Galyon na galing sa Maynila ay nagbibyahe papuntang Acapulco ay naghahatid ng mga pilak at ikinakalakal sa mga teritoryong intsik.

Ang kalakal at lakas ng mga Intsik ay mahalaga sap ag-unlad ng kolonyang Kastila dito sa bansa, subalit ang mga Intsik ay kinaiinisan at kinatatakutan dahil sa kanilang mabilis na pagdami.Kasali sa mga pangunahing pagbabago na dala ng kastilang kolonyalismo ay ang pagsasapribado ng mga lupang dating pampubliko na sa ngayon, pag-aari na ng mga miyembro ng principalia.Ang Pilipinas ay hindi gaanong kumikita bilang isang kolonya, at ang matagal na digmaan laban sa mga Dutch noong ika 17 siglo pati na ang problema sa mga muslim ay siyang muntik nang magpataob ng pondo ng kolonya.Sa pagtatapos ng ika labing anim na siglo, ang Maynila ay naging ang pangunahing sentro ng komersyo sa buong Silangang Asya. Ginto at kalakalang Galyon na dumadaan sa PIlipinas at nakakarating sa China, India at East Indies.Ang kolonyalismo na ginawa ng mga Kastila ay hindi masyadong madugo noong una, sapagkat ang mga lugar na kanilang sinasakop ay hindi gaanong nanlaban maliban lamang sa mga Moro.

Ang Pilipinas ay pinamamahalaan na sakop ng probinsya ng New Spain o Mexico hanggang sa ideklara ang kalayaan ng Mexico noong 1821.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Pagbabago sa pagdating ng mga kastila introduction

Pagbabago sa pagdating ng mga kastila

Recent posts

30-Aug-2018 02:17
30-Aug-2018 05:11
30-Aug-2018 07:24